Joachim Becker: ‘Razvojni modeli, kriza i istočna Evropa’

Kapitalistička transformacija i formiranje modela zavisnog razvoja od 90-ih se ruku pod ruku odvijaju u istočnoj evropi. Ovaj dvostruki proces ćemo analizirati iz perspektive regulacijske teorije. Dva osnovna modela se mogu identificirati. U Višegradskim zemljama i Sloveniji, akumulacija se oslanjala na dva stuba, izvozna industrijalizacija i financijalizacija, bazirana – s iznimkom Mađarske – uglavnom na nacionalnoj valuti. U baltičkim zemljama i jugoistočnoj Evropi, uključujući većinu post-jugoslavenskog prostora, zavisna financijalizacija karakterizirana visokom domaćom zaduženošću u stranoj valuti bila je prevladavajuća odrednica. Ove strategije nisu bile zacrtane samo od vanjskih aktera, već i od domaćih kapitalskih grupacija i njihovih političkih predstavnika. Za oba modela su karakteristične specifične kontradikcije i ranjivosti na krizu. Trenutna kriza je puno ozbiljnije pogodila drugi model koji je bio određen vrlo uskim fokusom na financijalizaciju i ekstremno visoku zavisnost od pritoka kapitala.

Joachim Becker predaje političku ekonomiju na sveučilištu u Beču. Znanstveni fokus njegova rada su teorija regulacije, teorija države, međunarodni razvoj i regionalna integracija.